Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika sportegyesület ( a továbbiakban adatkezelő ) a hatályos jogszabályok előírásai betartásával készítette és fogadta el,és nyilatkozik, hogy tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartása a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:
Név: Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület
Nyilvántartási szám: 13-02-0006080
Székhely: 2030 Érd Kont utca 13
Adószám: 18213991-1-13
Képviselője: Balogh Péter
E-mail cím, telefonszám: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06203321 991
Az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli. Minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata az alábbi hatályos jogszabályok alkalmazásával került kialakításra.

- Az információs rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.tv
- 2013.évi V. tv. Polgári Törvénykönyvről
- 2005. évi CXXIII. tv. a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.
- 2000.évi C. tv számvitelről
- 1995.évi CXVII. tv a személyi jövedelemadóról
- 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
- 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
- 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről
- 2003. évi XCII.tv. az adózás rendjéről
- 2004. évi I. tv a sportról.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679.sz. Európai Parlament és Tanács ( EU) rendelet.( Általános adatvédelmi rendelet)
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2018.05.25.-én lép hatályba.

Értelmező rendelkezések:
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírt kifejezések a következőképpen értelmezhetők:
Személyes adat: bármely meghatározott azonosított, vagy azonosítható természetes személlyel ( a továbbiakban érintett ) kapcsolatba hozható adat, vagy az abból levonható, érintettre vonatkozó következtetés .A személyes adat az adatkezelés, feldolgozás és tárolás során mindaddig megőrzi az eredeti minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül, vagy közvetve névazonosító jellel, illetőleg egy, vagy több fizikai, gazdasági jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely félreérthetetlenül beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését írásban kéri. Amelyet kérhet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Adatkezelő: Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület, aki vagy önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozásra külön megbízottat bíz meg. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a számvitelei kötelezettségek teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv-ben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, továbbá fénykép, hang, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatala: Az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel való ellátása, annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel való ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatott az adaton végzi.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is-adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: Olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy adatfeldolgozóval.

EGT állam: Az Európai Unió tagállama, amely az Eu gazdasági térségéről szóló megállapodásban részes, továbbá az az állam, vagy annak állampolgára, amely az Európai Unió, és tagállam, valamint az Európai gazdasági térségéről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján kötött megállapodásban azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: Minden olyan ország, amely nem EGT állam.

Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, hozzáférés megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisítés sérülés.

Adatkezelési Alapelvek: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben megnevezett jogosult rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésre alkalmas, csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezeléshez akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy azt törvény megengedi. És ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból az adathordozótól, vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik országban lévő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulás szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa adott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét adott esetben fel kell hívni.
Az érintett hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megtagadhatja, a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Eben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárult adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyességi jogait, ha a törvény kivételt nem tesz, az adatkezeléshez fűződő más érdekek- ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságait – is nem sérthetik.

Az adatkezelés alapjai: Az Érdi Shaoli Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület, mint adatkezelő, a tevékenység során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelő hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.
Az adatkezelő tevékenységéhez a vele munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban lévő személy közreműködését és szolgáltatását is igénybe veheti.
Az Adatkezelő a megbízásos jogviszonnyal kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli tagjaival kapcsolatosan:

- Név
- Születési név
- Születési hely, idő
- Állampolgárság
- Édesanyja neve
- Lakhelye
- Adóazonosító jel
- Taj száma
- Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma
- egészségügyi adatok

Általános jogorvoslati lehetőségek: Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől – péntekig 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését, vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatást nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

- Ha kezelése jogellenes
- Az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
- Az érintett kéri
- Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
- Ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

- Jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére,
- A nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
- Egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatósághoz fordulhat.
Érd,2018.május 15.

 Címlap